Edmond de Rothschild

Reporting

Preview

DatumTitelSpracheGröße
29.08.2019Präsentation - Kapitalerhöhung September 2019de1.36 Mo
Présentation - Augmentation de capital Septembre 2019fr1.36 Mo
26.06.2019Präsentation - Jahresergebnis März 2019de1.78 Mo
Présentation - Résultats annuels mars 2019fr1.78 Mo
29.11.2018Präsentation - Halbjahresergebnis September 2018de1.51 Mo
Présentation - Résultats semi-annuels septembre 2018fr1.51 Mo
21.12.2017Two pager ERRES Swissde87 Ko
Recto/Verso ERRES Swissfr91 Ko
Two Pager ERRES Swissen86 Ko
18.08.2016Präsentation - Ordentliche Generalversammlung - Juli 2016 de1.40 Mo
Présentation - Assemblée générale ordinaire - Juillet 2016fr1.40 Mo
22.07.2015Präsentation - Ordentliche Generalversammlung - Juli 2015 (auf Französisch)de621 Ko
Présentation - Assemblée générale ordinaire - Juillet 2015fr621 Ko
25.07.2014Präsentation - Ordentliche Generalversammlung - Juli 2014 (auf Französisch)de1.49 Mo
Présentation - Assemblée générale ordinaire - Juillet 2014fr1.49 Mo
28.02.2014Präsentation - Ausserordentliche Generalversammlung - Februar 2014 (auf Französisch)de1.59 Mo
Présentation - Assemblée générale extraordinaire - février 2014fr1.59 Mo
23.07.2013Präsentation - Ordentliche Generalversammlung - Juli 2013 (auf Französisch)de6.59 Mo
Présentation - Assemblée générale ordinaire - Juillet 2013fr6.59 Mo
02.05.2013Présentation ERRES - Avril 2013fr1.13 Mo
02.05.2013Presentation ERRES - April 2013en1.19 Mo
02.08.2012Präsentation - Ordentliche Generalversammlung - Juli 2012 (auf Französisch)de1.46 Mo
Présentation - Assemblée générale ordinaire - Juillet 2012fr1.46 Mo
23.04.2012Präsentation ERRES - Helvetia - April 2012de693 Ko
Présentation ERRES - Helvetia - Avril 2012fr694 Ko
Presentation ERRES - Helvetia - April 2012en693 Ko
16.04.2012Factsheet ERRES - Helvetia - März 2012de288 Ko
Carte d'identité ERRES - Helvetia - Mars 2012fr293 Ko
Factsheet ERRES - Helvetia - March 2012en290 Ko
28.03.2012Factsheet ERRES - Swiss - März 2012de136 Ko
Carte d'identité ERRES - Swiss - Mars 2012fr134 Ko
Factsheet ERRES - Swiss - March 2012en133 Ko
28.03.2012Präsentation ERRES - Swiss - März 2012de2.05 Mo
Présentation ERRES - Swiss - Mars 2012fr2.71 Mo
Presentation ERRES - Swiss - March 2012en2.06 Mo

Geschäftsberichte

DatumTitelSpracheGröße
11.03.2019Factsheet - ERRES Swiss - Februar 2019de146 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Février 2019 fr145 Ko
27.09.2018Factsheet - ERRES Swiss - Juni 2018 de1'015 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Juin 2018 fr761 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - June 2018 en1'013 Ko
11.06.2018Factsheet - ERRES Swiss - März 2018de439 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Mars 2018fr432 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - March 2018en429 Ko
09.03.2018Factsheet - ERRES Swiss - Dezember 2017de594 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Décembre 2017fr905 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - December 2017en584 Ko
24.11.2017Factsheet - ERRES Swiss - September 2017de1.27 Mo
Factsheet - ERRES Swiss - Septembre 2017fr829 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - September 2017en828 Ko
11.09.2017Factsheet - ERRES Swiss - Juni 2017de844 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Juin 2017fr818 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - June 2017en834 Ko
15.05.2017Factsheet - ERRES Swiss - März 2017de803 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Mars 2017fr331 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - March 2017en794 Ko
13.02.2017Factsheet - ERRES Swiss - Dezember 2016de405 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Décembre 2016fr397 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - December 2016en394 Ko
21.10.2016Factsheet - ERRES Swiss - September 2016de713 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - Septembre 2016fr702 Ko
Factsheet - ERRES Swiss - September 2016en704 Ko
06.02.2015Aktivitätsbericht - ERRES Swiss - Dezember 2014de1.16 Mo
Rapport d'activité - ERRES Swiss - Décembre 2014fr1.10 Mo
Activity Report - ERRES Swiss - December 2014en1.29 Mo
31.10.2014Aktivitätsbericht - ERRES - Swiss - September 2014de285 Ko
Rapport d'activité - ERRES - Swiss - Septembre 2014fr282 Ko
Activity Report - ERRES - Swiss - September 2014en277 Ko
29.10.2013Aktivitätsbericht - ERRES - Swiss - September 2013de466 Ko
Rapport d'activité - ERRES - Swiss - Septembre 2013fr471 Ko
Activity Report - ERRES - Swiss - September 2013en476 Ko
29.10.2013Aktivitätsbericht - ERRES - Helvetia - September 2013de1.45 Mo
Rapport d'activité - ERRES - Helvetia - Septembre 2013fr1.45 Mo
Activity Report - ERRES - Helvetia - September 2013en1.47 Mo
14.03.2013Aktivitätsbericht - ERRES - März 2013de866 Ko
Rapport d'activité - ERRES - Mars 2013fr861 Ko
Activity Report - ERRES - March 2013en863 Ko
07.11.2012Aktivitätsbericht - ERRES - Oktober 2012de1.12 Mo
Rapport d'activité - ERRES - Octobre 2012fr1.12 Mo
Activity Report - ERRES - October 2012en1.12 Mo
22.06.2012Aktivitätsbericht - ERRES - Helvetia - Juni 2012de1.12 Mo
Rapport d'activité - ERRES - Helvetia - Juin 2012fr1.12 Mo
Activity Report - ERRES - Helvetia - June 2012en1.12 Mo
05.06.2012Aktivitätsbericht - ERRES - Swiss - April 2012de722 Ko
Rapport d'activité - ERRES - Swiss - Avril 2012fr724 Ko
Activity Report - ERRES - Swiss - April 2012en720 Ko
31.01.2012Aktivitätsbericht – ERRES - Swiss - Dezember 2011de951 Ko
Rapport d'activité - ERRES - Swiss - Décembre 2011fr950 Ko
09.11.2011Aktivitätsbericht - ERRES - Swiss - November 2011de725 Ko
Rapport d'activité - ERRES - Swiss - Novembre 2011fr723 Ko
Activity Report - ERRES - Swiss - November 2011en722 Ko
20.09.2011Aktivitätsbericht - ERRES - Swiss - Juni 2011de323 Ko
Rapport d'activité - ERRES - Swiss - Juin 2011fr323 Ko
Kontakt
OROX Asset Management S.A.
Rue du Rhône 30
1204 Genf
Schweiz
Tel. +41 22 560 67 16
info@oroxcapital.com
http://www.oroxcapital.com/de
Weitere Informationen
Mitteilungen und aktuelle Meldungen zu unserer SICAV abonnieren.